Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Paalu Partners Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2021. Viimeisin muutos 31.3.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Paalu Partners Oy

Y-tunnus: 3191798-9

Osoite: Rykmentintie 20 (rak. 20), 04300 Tuusula

Sähköposti: asiakaspalvelu@paljumestarit.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Eemi Vaherlehto, Toimitusjohtaja, Paalu Partners Oy

Yhteystiedot: eemi@paljumestarit.fi, 040 220 7536

 

3. Rekisterin nimi

Paalu Partners Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa, verkkopalvelussa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilö-, markkinointi-, asiakas-, viestintä- ja käyttäjärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään asiakassuhteiden ja tilauksien, yhteydenpidon ja laskutuksen, perinnän, raportoinnin, viestinnän, myynnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön nimi
  • Yritys/organisaatio
  • Yhteystiedot (puhelinumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Verkkoyhteyden IP-osoite
  • Laskutus- ja toimitustiedot
  • Tekniset tiedot sekä evästeet
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tilauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan jakaa Paalu Partners Oy:n sisällä, sekä Paalu Partners Oy:n alihankkijoiden kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Evästeet

Paalu Partners Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

 

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Paalu Partners Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Paalu Partners Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.